Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

CarsNew Mazda CX-5


SUV ພັນໃໝ່... ກ້າວຂ້າມທຸກຂໍ້ຈໍາກັດເມື່ອໄດ້ສໍາພັດ Mazda CX-5 ໃໝ່ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບລົດ SUV ສາຍພັນໃໝ່ ລົບພາບ SUV ແບບເກົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກ ດວ້ຍການກາ້ວຂາ້ມການອອກແບບ ແບບເກົ່່າໆຂອງ SUV ໄປສູ່ຄວາມລຳ້ສະໄໝຂອງຮູບລັກ ສະປອດ ທີ່ຄອ່ງໂຕດວ້ຍສະມັດທະນະທີ່ແຮງ, ຈັບຖະໜົນດີ, ເປັນລົດສູງບວກລົດສະນິຍົມທີ່ຫຼູຫຼາຈາກອຸປະກອນທີ່ເລືອກໃຊ້ ແລະພອ້ມທັງປະຢັດນຳ້ມັນນຳອີກ.
ຄວາມເປັນສະປອດ SUV ທີ່ບໍ່ຄືໃຜເພາະມັດສະດ້າມີຄອນເຊັບການອອກແບບລົດ KODO : SOUL of MOTION ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສະກາຍແອັກທີບ ເຮັດໃຫ້ລົດ Mazda CX-5 ໃໝ່ເປັນ SKYACTIV SUV ທີ່ຊະນະໃຈຜູ້ໃຊ້ SUV ທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຄຸນນະພາບຫຼາກຫຼາຍ.