Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars


New Mazda2


ຍົນຕະກຳສະກາຍແອັກທີບຂອງມັດສະດ້າເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນວົງການຍົນຕະກຳລະດັບນາໆຊາດ ທັງດ້ານຄວາມກ້າວລ້ຳຂອງເທັກໂນໂລຢີ ຄຸນນະພາບ ສະມັດທະນະການປະຢັດນ້ຳມັນແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າ. ມັດສະດ້າ 2 ສະກາຍແອັກທີບໃໝ່ຈຶ່ງຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປັນລົດຂະໜາດນອ້ຍ (ຊັບຄອມແພັກ)ທີ່ພຽບພອ້ມດວ້ຍຄຸນສົມບັດແລະອອັບຊັນຂອງລົດລຸ້ນໃຫຍ່ ຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າລົດຍົນຢູໂຣບຫຼູ ຈົນຊະນະໃຈກຳມະການທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.