Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars

ທຸກກ້າວຄືການພັດທະນາ ເພາະເຮົາກ້າທີ່ຈະແຕກຕ່າງ

Mazda ເປັນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດຍົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງແບບບໍ່ຄືໃຜ ພວກເຮົາກ້າທີ່ຈະແຕກຕ່າງ ແລະ ໄດ້ຜ່ານອຸປະສັກຕ່າງໆມາຫຼາຍໃນອະດີດຈົນເຖີງປະຈຸບັນ ແລະ ນີ້ຄືແນວທາງການເຮັດວຽກແລະຫມຸ້ງໝັ້ນສູ່ໄຊຊະນະອັນເປັນອັກກະລັກຂອງ Mazda, ຂະນະທີ່ຜູ້ອື່ນເບີ່ງສີ່ງທີ່ພວດເຂົາເຊື່ອວ່າເປັນມາດຕະຖານທີ່ດີ ແລະ ຄວນປະຕິບັດຕາມປະຈຸບັນ ແຕ່ພວກເຮົາເບີ່ງວ່ານີ້ຄືສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງທ້າທາຍເພື່ອໃຫ້ເກີດການພັດທະນາໄປສູ່ສີ່ງທີ່ີດີໆຂື້ນ ແນວຄິດແລະມຸມມອງໃນການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນລຸຖືງການປະຕິວັດການພັດທະນາງານວິສະວະກຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຮັດມາກ່ອນ ຊື່ງເຈົ້າສາມາດສຳຜັດໄດ້ໃນລົດ Mazda ທຸກໆຄັນ ເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈແລະຈະຢືນຢັດໃນຫຼັກການແລະແນວທາງນີ້ຕະຫຼອດໄປ

SKYACTIV TECHNOLOGY

STREAK OF DEFIANCE AND ADVENTURE

Boldly go where no wheel has rolled before...

Learn more

'KODO - Soul of Motion'

LONG AND WINDING ROAD OF PASSION AND INNOVATION

Rotary engine legend, Le Mans victory, SKYACTIV revolution...

Read more

'KODO - Soul of Motion'

IMAGINATION MAKES ALL THE DIFFERENCE

With imagination, Mazda infuses a soul into its cars....

Read more