Keo Auto Group MAZDA

ບໍລິສັດ ແກ້ວ ໂອໂຕກຸຮບ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ MAZDA ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກທິມງານທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລົດມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດິສຸດໃນດ້ານການຂາຍ, ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໝັ່ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ກັບຜະລິດຕະພັນລົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ MAZDA ຂອງພວກເຮົາ

MAZDA WARRANTY

Every new Mazda comes with a limited warranty that provides coverage in the unlikely event a repair is needed in the first years of ownership.

WARRANTY INFORMATION
 •  

   

  WARRANTY

  Whether you’re a new or current owner, this owner’s section will help you enjoy the full benefits of owning a Mazda.

  ການຮັບປະກັນ

  ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນເຈົ້າຂອງລົດໃໝ່ ຫລື ກຳລັງເປັນຢູ່, ລາຍສະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຮັບປະກັນ

   

  NEW VEHICLE LIMITED WARRANTY

   

  The New-Vehicle Limited Warranty period for defects in materials and workmanship in all parts supplied by Mazda is 36 months or 100,000 KM, whichever comes first. This transferable limited warranty is included on all new Mazda vehicle sold and serviced in Lao PDR.

   

  ໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນລົດໃໝ່

  ໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນລົດໃໝ່ສຳລັບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງວັດສະດຸແລະຝີມືການປະກອບໃນທຸກໆສີ້ນສ່ວນທີ່ມາຈາກ Mazda ແມ່ນຮັບປະກັນໃນຊວ່ງໄລຍະ 36 ເດືອນ ຫລື 100,000 KM, ອັນໃດອັນໜຶ່ງມາກ່ອນ. ການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນສຳລັບລົດ Mazda ໃໝ່ທຸກລຸ້ນທີ່ຈຳໜ່າຍແລະບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ.

  This chart illustrates warranty coverage by months and kilometers.

  *Each of the warranty period is for certain months or kilometers specified in this chart, whichever comes first, from earlier date of either retail delivery or first use of Mazda Vehicle.

  Please read the applicable page for detailed information on what is covered and what is not covered under each of these warranties.

  Note: Tyres are warranted by the Tyre Manufacturers.

  ** : Over the balance of the warranty period, refrigerant charge is covered only when replenished as part of warranty repair.

  ***: Service Adjustment means minor repairs not usually associated with the replacement of parts, such as wheel balance and alignment,  tension adjustment of V-belt, etc.

   

  ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບປະກັນເປັນເດືອນແລະກິໂລແມັດ.

  * ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການຮັບປະກັນແມ່ນສະເພາະເດືອນ ຫລື ກິໂລແມັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງນີ້, ວ່າອັນໃດມາກ່ອນ, ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດ ຫລືມື້ທີ່ເລີ່ມມອບສົ່ງລົດ Mazda.

  ກະລຸນາອ່ານໜ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບສວ່ນໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະສວ່ນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃຕ້ການຮັບປະກັນເຫຼົ່ານີ້.

  ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຢາງລົດແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ຜະລິດຢາງລົດ.

  **: ໃນຊວ່ງໄລຍະຮັບປະກັນ, ຕື່ມນ້ຳຢາແອໃນກໍລະນີທີ່ແອບໍ່ເຢັນກໍ່ລວມໃນການຮັບປະກັນ

   ***: ການສ້ອມແປງເລັກໜ້ອຍ ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປັບຄວາມສົມດຸນຂອງລໍ້ແລະຕັ້ງສູນລໍ້, ການປັບເຄັ່ງຂອງສາຍພານ, ແລະອື່ນໆ.